• Gedragsregels

  Gedragsregels RKAVV (laatste update:29 maart 2022)

  1. Inleiding
  2. Algemeen
  3. Doelstelling: Over wie gaat het en waarover gaat het
  4. Algemene gedragsregels: Wat zijn onze uitgangspunten op en rond het sportcomplex
  5. Gedragsregels voor de speler
  6. Gedragsregels voor spelers en leden ten opzichte van arbitrage
   –        Onder misplaatst gedrag wordt verstaan
   –        Hoe te handelen bij misplaatst gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd
   –        Procedure bij escalatie
   –        Bij fysieke of verbale dreiging tegen de arbitrage
   –        Bij persoonlijke verbale belediging
  7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler
   –        De ouder/verzorger
   –        Van de ouders/verzorgers wordt verwacht
  8. Gedragsregels rond sociale veiligheid
  9. Alcohol, tabak en drugs
  10. Hoe is de gedragscode verder zichtbaar in de dagelijkse omgang

  1. Inleiding

  Normen en waarden en discipline bij de beoefening van het voetbalspel zijn heel belangrijk.

  Wij werken actief aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, scheidsrechters, trainers, supporters en ouders/verzorgers op dit vlak. Voetbalterrein is een ontmoetingsplaats waar sporters met plezier en voldoening spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, en discipline die door Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen. Vooral de trainers, begeleiders, scheidsrechters en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Daarnaast hebben de senioren binnen de vereniging een duidelijke voorbeeldfunctie. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

  2. Algemeen

  De gedragscode geldt voor alle leden en bezoekers van de voetbalvereniging. Voor iedereen (senioren, jeugdleden, spelers, trainers, scheidsrechters, begeleiders, supporters, ouders/verzorgers, bezoekers, overige doelgroepen) gelden onze specifieke gedragsregels.

  3. Doelstelling

  Wij willen alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten genieten van voetbal. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Maar vooral discipline en normen en waarden. Het streven is om alle teams op een gepast niveau aan de competitie te laten deelnemen met voldoende uitdaging om beter te gaan voetballen. Door ontwikkeling van zowel het voetbalspelspel als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat de voetbalsport normen en waarden actief uitdraagt.

  Over wie gaat het?

  Iedereen die lid is van onze voetbalvereniging  moet van deze gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van deze gedragscode. Deze gedragscode moet door iedereen binnen onze vereniging, worden uitgedragen en nageleefd, dus ook door het bestuur/trainers/coaches en begeleiding teams. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

  Waarover gaat het?

  Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels en het naleven hiervan. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit “normen en waarden”. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daar onder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de regels van de gedragscode houdt? We nemen dan maatregelen, zoals het aanspreken van betrokkenen of het opleggen van sancties. Dit is omschreven in ons statuut “Sportiviteit en Respect”.

  4. Algemene gedragsregels

  Het bestuur van RKAVV vraagt nadrukkelijk aandacht voor discipline, normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. 

  Wat zijn onze uitgangspunten?

  Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. 

  Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal!

  • RESPECT EN SPORTIVITEIT! Wij beoefenen onze sport met respect voor elkaar en onszelf. Wij zijn TROTS op onze vereniging en zijn sportief binnen en buiten het veld ook als anderen minder sportief zijn.
  • VEILIGHEID EN GEZONDHEID! Wij stellen onze eigen en elkaars veiligheid en gezondheid voorop in onze sport. Het streven om de top te bereiken brengt ons tot een gezonde leefstijl en gaat nooit ten koste van onze veiligheid of gezondheid.
  • TEAM! Wij zijn er voor het team en het team is er voor ons. Wij ondersteunen en corrigeren elkaar in het belang van een optimale ontwikkeling van iedere speler en het optimaal functioneren van het team.
  • COMMUNICATIE! Wij communiceren zorgvuldig en transparant met elkaar en onze omgeving waarbij het respecteren van privacy en respect voor elkaar onze uitgangspunten zijn.

   Goede omgangsvormen op basis van heldere en duidelijke gedragsregels vormen het uitgangspunt voor alles wat wij met, in en voor de vereniging willen bereiken.

  Hieronder volgen een aantal algemene regels die tijdens het verblijf op het sportcomplex en die tijdens het voetballen van toepassing zijn. Vanzelfsprekend nemen we deze regels ook in acht als we elders te gast zijn om onder de naam van RKAVV te voetballen e/o te supporteren.

  Algemene regels

  • Discriminatie, (seksuele) intimidatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn. Spreek elkaar dan ook aan op negatief of onsportief gedrag
  • Jij toont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler
  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • Voetbalspel is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
  • Voetbalspel geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen
  • Door te voetballen leer jij jouw grenzen ontdekken en verleggen.

   Op en rond het sportcomplex

  Het sportcomplex en de kantine is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

  • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Afval hoort in de afvalbak. 
  • Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng meegenomen glas en servies dan zelf even terug.
  • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
  • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
  • Gebruik de kleedkamers waar ze voor bedoeld zijn en houd deze netjes.
  • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
  • Blijf achter de lijnen/hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • Supporters geven langs de zijlijn positieve aanmoediging en bemoeien zich niet met de leiding door de scheidsrechter.
  • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
  • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid en voor hulpdiensten vrijhouden.
  • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
  • Meld eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties bij een van de bestuursleden.

  Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken. 

  5. Gedragsregels voor de speler

  • Is op de hoogte van de algemene regels die tijdens het verblijf op het complex en tijdens het voetballen van toepassing zijn
  • Neemt zoveel mogelijk deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/coach als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
  • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
  • Is voor een wedstrijd op de aangegeven verzameltijd aanwezig.
  • Draagt tijdens wedstrijden en toernooien de aan hem/haar overhandigde clubkleding van RKAVV.
  • Draagt tijdens de trainingen en de wedstrijden scheenbeschermers.
  • Is zuinig op alle materialen die gebruikt worden, dus ook op de velden en kleedkamers.
  • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
  • Meldt aan de trainer/coach of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
  • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring in de kantine/commissiekamer.
  • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training. Dit geldt ook voor ballen die in of over de sloot c.q. bosjes worden getrapt.

  6. Gedragsregels voor spelers en leden ten opzichte van arbitrage.

  ‘Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd’

  Met arbitrage worden de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters bedoeld. Alle leden van een voetbalvereniging zijn verantwoordelijk voor het gedrag ten opzichte van de arbitrage. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.

  Onder misplaatst gedrag wordt verstaan:

  1. Verbaal of fysiek geweld.
  2. Intimidatie.
  3. Discriminatie.

  Alle leden leveren voldoende inspanningen om de reputatie van de vereniging in eren te houden. Indien een lid zich aan misplaatst gedrag schuldig maakt zal hij of zij op zijn of haar gedrag worden aangesproken.

  Hoe te handelen bij misplaatst gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd

  • De speler wordt overeenkomstig zijn gedrag bestraft (gele of rode kaart, schorsing);
  • Indien bestuursleden, trainers, toeschouwers en andere leden het niet eens zijn met de beslissing van de scheidsrechter, onthouden zij zich van misplaatst gedrag.
  • Na de wedstrijd kan de scheidsrechter de gelegenheid geven om in gesprek te gaan met leden van de vereniging. Deze leden dienen de normale, gangbare beleefdheidsnormen in acht te nemen.

   Procedure bij escalatie

  Bij fysiek geweld tegen de arbitrage

  1. Wedstrijd direct staken.
  2. Aangifte bij de politie.
  3. Rapport zenden naar tuchtzaken van de KNVB.

  Bij fysieke of verbale dreiging tegen de arbitrage

  1. Aangewezen lid van de vereniging verwijdert de overtreder.
  2. Rapport zenden naar tuchtzaken van de KNVB.
  3. Bij herhaling wordt de wedstrijd gestaakt.
  4. Wanneer een speler door de scheidsrechter van het veld wordt weggezonden is het verplicht (volgens het reglement wedstrijden amateurvoetbal van de KNVB) dat de speler tot na de wedstrijd in de kleedkamer blijft. Elk persoonlijk contact met de scheidsrechter en tegenstanders moet worden vermeden.

  Bij persoonlijke verbale belediging

  1. Spel stil leggen en aangewezen lid van de vereniging verwijdert boosdoener van het complex.

  Indien bovenstaande escalaties zich enkele malen herhalen, zal het Bestuur passende maatregelen nemen.

  7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

  Alle algemene gedragsregels van spelers en leden zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing. De ouder/verzorger:

  • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
  • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
  • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (komt ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

  Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

  • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
  • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
  • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
  • Op tijd de contributie voldoen.
  • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging.
  • Zorg dragen voor adequate kleding, schoeisel en scheenbeschermer.
  • De Jeugdbegeleiding informeren over bijzonderheden van hun kind, indien van invloed op veiligheid, gezondheid of welzijn van het kind tijdens wedstrijd en/of training.

  8. Gedragsregels rond sociale veiligheid

  Wij willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan voetballen. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Wij hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

  Omgangsregels

  Wat grensoverschrijdend gedrag is, bepaal jijzelf. Jij bepaalt wanneer gedrag een grens overgaat. 

  De ander, de omgeving, maar ook die persoon zelf kan daardoor grote fysieke, mentale en emotionele schade door oplopen. Om grensoverschrijdend gedrag voor te kunnen zijn gelden bij RKAVV de volgende algemene omgangsregels:

  • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de voetbalvereniging
  • Van complimenten wordt je beter, van opbouwende kritiek wordt je sterker
  • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
  • Ik val de ander niet lastig
  • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
  • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
  • Wanneer iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
  • Wij praten met elkaar en niet over elkaar
  • We gebruiken geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld.
  • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
  • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  • Ik negeer de ander niet.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur 

  Gedragsregels Social Media

  Het gebruik van Social Media (zoals Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat, Instagram, enz.) is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Om die reden vinden wij het binnen RKAVV erg belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat wij van hem of haar verwachten bij het gebruik van die Social Media

  Uiteraard gaat het dan om het gebruik van Social Media dat van invloed is of kan zijn op RKAVV.          Voor de leden gelden dan ook de volgende uitgangspunten en richtlijnen voor het gebruik van Social Media. Het gaat alleen om situaties waarbij er een overlap is (of kan zijn) tussen voetbal en privé.           Als er geen raakvlak is met de club dan is er sprake van een privé-situatie. 

  Maar let op: ook dan is het belangrijk om voorzichtig om te gaan met Social Media

  Uitgangspunten:

  • Wees positief op Social Media.
  • Wees bewust van de gevolgen van het gebruik van Social Media. 
  • Alles wat je via Social Media verspreidt staat vast, is eenvoudig terug te vinden en vaak lastig weer te verwijderen.
  • Realiseer je dat je online ook netjes met elkaar om moet gaan, net als in het gewone leven.
  • Gebruik ook op Social Media geen bedreigende, (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende of racistische taal.
  • Respecteer de privacy van anderen.
  • Wees je er van bewust dat wat je op Social Media plaatst door anderen, kan worden begrepen alsof je dat namens RKAVV hebt geplaatst.

  Gedragsregels seksuele intimidatie NOC*NSF

  De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten
  • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Bij het niet volgen van deze gedragsregels spreken wij elkaar daarop aan, in het belang van spelers en begeleiders. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan. Bij het niet volgen van de gedragsregels kan aanleiding zijn voor sancties.

  RKAVV wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport, voetballen. We doen er met elkaar alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

  Maar stel nu dat….

  De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen had kunnen worden. Binnen RKAVV willen wij dit graag voor zijn. 

  Dit is dan ook één van de redenen waarom er bij ons een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) te vinden is. De VCP is voor de leden, de vrijwilligers, de ouders en het bestuur het centrale aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk én veilig is en blijft.

  Zo adviseert en stimuleert zij het bestuur om preventieve maatregelen te nemen zodat grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

  Voorkomen is beter dan genezen.

  VERTROUWENSCONTACTPERSOON

  De vertrouwenscontactpersoon van RKAVV is Miranda Remmerswaal.                                                        Je kunt haar bereiken via vertrouwenscontactpersoon@RKAVV.nl


  De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. 

  Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

  Vragen waarmee je terecht kunt bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen gaan over:

  • de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team.
  • pesten en gepest worden.
  • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • zorgen die je hebt over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • onzekerheid of twijfels over of je eigen gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

  Maar ook wanneer je twijfelt of je met je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon aan het juiste adres bent, kun je gewoon contact opnemen. 

  Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

  De VCP luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De VCP doet niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. De VCP zal jou na de eerste opvang niet verder persoonlijk begeleiden. Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden (dat doet de VCP dat in principe niet zelf) zal de VCP samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken waar dat kan plaatsvinden of wie dat kan doen.

  In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden.

  Vertrouwelijkheid

  Dat het soms belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit gebeurt nooit zonder overleg en toestemming.

  De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:

  • toestemming voor hebt gegeven
  • van op de hoogte bent

  De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. 

  Als er sprake is van seksuele intimidatie en je wilt het niet meteen bespreken met een vertrouwenscontactpersoon van RKAVV, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (0,10 euro per minuut).

  9. Alcohol, tabak en drugs

  Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist (jonge) jeugd, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees ervan bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
  • Het nuttigen van alcoholische dranken in de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet toegestaan.
  • Sinds september 2021 geldt er binnen de poorten van het terrein van RKAVV een algeheel rookverbod.  Dit geldt voor zowel rondom de velden als in de kantine en kleedkamers.
  • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een club verbod.

  In die gevallen waar de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur in de geest van deze gedragsregels te handelen.

rfwbs-sliderfwbs-slide