• Kort verslag ALV 30 juni 2022

  Van de voorzitter – Kort verslag ALV 30 juni 2022

  RKAVV DOOR EN VOOR DE LEDEN! - WIJZIJNRKAVV

  Namens het bestuur van RKAVV hebben we alle leden en ouders/begeleiders uitgenodigd voor het bijwonen van onze Algemene Leden Vergadering (ALV) op 30 juni 2022 in ons clubhuis.

  De mensen die zich voor de ALV hadden aangemeld hebben de stukken voor de ALV toegestuurd gekregen. Er zijn notulen van de ALV gemaakt en die zijn met de aanwezigen gedeeld voor hun input. Deze input hebben we verwerkt in de finale versie van de notulen inzake de ALV van 30 juni 2022.

  De ALV is een uitgelezen moment om kennis te nemen van het wel en wee binnen onze vereniging. Er kunnen vragen worden gesteld over het gevoerde beleid en suggesties en/of ideeën aandragen voor verbetering, verandering of vernieuwing. Daarnaast is er ruimte voor discussie of een kritische noot.

  Reden voor de ALV in het sponsorhome

  Doordat RKAVV gevraagd was om de operationele invulling te geven aan de opvang van asielzoekers in de sporthal werd de ALV in het sponsorhome gehouden. Ik zal in een ander stuk terugkomen op de succesvolle opvang gedurende 2 weken bij RKAVV. Dit project heeft weer bewezen dat we een vereniging zijn die midden in de maatschappij staat, een sociaal maatschappelijk hart heeft en ook als zodanig door betrokken partijen worden gezien. Voetbalvereniging RKAVV en haar maatschappelijk betrokken partners zijn samen “Wij zijn RKAVV”. Dit project kon alleen maar een succes zijn door de tomeloze inzet van onze leden, vrijwilligers en WIJZIJNRKAVV en de constructieve houding van de gemeente Leidschendam-Voorburg!

  De ALV zelf

  De ALV werd door een klein aantal RKAVV leden bezocht die tijdens de ALV de dialoog met het bestuur zijn aangegaan, opbouwend kritisch waren en tevens hebben aangeboden om het bestuur te ondersteunen in hun taken voor RKAVV. De ALV was gepland van 20.00 tot 22.00 uur en eindigde veel later doordat de aanwezigen gepassioneerd hebben gediscussieerd met het bestuur en de andere aanwezigen. De kritische noten gericht aan het bestuur zijn ter harte genomen. Zaken die in willekeurige volgorde aan de orde kwamen waren:

  • De frequentie en diepgang van communicatie naar de leden en de vrijwilligers door het bestuur;
  • Het afwijken van het “nieuwe” bestuursmodel omdat er te weinig leden zich als mogelijke vrijwilliger hebben bekendgemaakt met als resultaat dat er zaken blijven liggen of niet tijdig worden afgerond;
  • Het zo snel mogelijk moeten invullen van de vacante bestuursfuncties Algemene zaken (wegens aftreden Edwin Langeweg) en Voetbalzaken;
  • De problemen rond de bezetting van de kantine op zaterdagen, met name in de ochtenden waardoor RKAVV wellicht gedwongen is de kantine soms dicht te houden;
  • Het Technisch beleidsplan voetbal versus het voor de ALV ingebrachte concept jeugdplan voetbal 2023-2028;
  • Het gebruik van de LED-boarding en het camerasysteem op veld 1;
  • De financiën (cijfers seizoen 2020-2021 en begroting 2022-2023) met de pijlers contributie, kantine inkomsten en sponsoren;

  In de ALV genomen besluiten:

  • Onderwerp: Tekort kantinevrijwilligers en voorstel om elk team minstens 1 kantinedienst per seizoen te laten draaien en lid van dienst te leveren. Besluit: Unaniem aangenomen. Aan het begin van het seizoen wordt dit met trainers, elftallen en ouders via de daartoe beschikbare communicatiekanalen verder uitgelegd.
  • Onderwerp: Financiële verslaggeving seizoen 2022-2021. Besluit: Unanieme decharge door de ALV aan het bestuur;
  • Onderwerp: Begroting 2022-2023. Besluit: Unanieme goedkeuring door de ALV;
  • Onderwerp: Voorstel tot verhoging contributie met 3% in verband met hoge inflatie. Besluit: Aangenomen met 1 tegenstem (vanwege het gebrek aan aandacht voor de senioren);

  Het bestuur zal maandelijks inzicht geven in de voortgang met betrekking tot de vereniging als geheel en met betrekking tot bovengenoemde onderwerpen in het bijzonder. Je kunt mij specifiek benaderen via mijn email voorzitter@rkavv.nl of via mijn mobiele nummer (bellen of Whatsappen) +31646626950.

  Het bestuur gaat direct na de zomervakantie een commissie van wijze mannen en vrouwen bijeen brengen uit de ALV aanwezigen en andere geïnteresseerden om gebruik te maken van hun kennis en ervaring voor het brengen van RKAVV naar het volgende niveau binnen het huidige bestuursmodel.

  Je kunt de notulen bij het bestuurssecretariaat opvragen, dan zal het document je via email worden toegezonden. Ook als je de andere stukken wilt, dan kun je die bij het bestuurssecretariaat opvragen.

  Ik wil jullie allemaal vragen om in grotere getale naar de volgende ALV in het najaar te komen zodat jullie samen met het bestuur RKAVV ons kunnen verenigen en de vacatures binnen RKAVV te vervullen.

  Met vriendelijke groet,

  Alex Wijnen – Voorzitter RKAVV

rfwbs-sliderfwbs-slide