• Van de voorzitter – Seizoen 2020 – 2021 RKAVV reflectie en toekomst
   
  Door onze voorzitter: Alex Wijnen
   
  Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en overige betrokkenen,
   
  Dit is een boodschap van begrip, realisme en optimisme. Ik wil stilstaan bij de impact dat het COVID-19 virus heeft gehad, heeft en zal hebben op de leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en overige betrokkenen. Helaas is het COVID-19 virus er een dat heeft geleid tot besmettingen en de gevolgen daarvan. Mijn medeleven gaat uit naar zij die wij daardoor hebben verloren en voor hen die zijn overleden en waarbij de familie niet op een passende wijze afscheid van heeft kunnen nemen. Ik hoop dat wij ons allen aan de COVID-19 voorschriften blijven houden zodat wij gezond blijven. Je eigen gezondheid en dat van de mensen om je heen is en blijft prioriteit. Binnen RKAVV doen wij er met zijn allen alles aan om het virus buiten te houden! Jullie laten allemaal zien dat wij ook daar in verenigd zijn en blijven. Ik vraag jullie ons daarin te blijven steunen en waar mogelijk zelf mee te (blijven) doen bij deze mooie vereniging. Met de snel ontwikkelde vaccins en ons aller realisme over de kwetsbaarheid van ons bij een epidemie, lijkt een relatief snelle oplossing nabij.
  Ook overheden hebben laten zien dat zij hun tegenstellingen en individuele belangen (tijdelijk) opzij kunnen zetten wanneer er een gezamenlijk belang is. Krachten worden verenigd en concurrenten werken samen om tot een oplossing te komen. Ook de Raad, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben de samenwerkende (voetbal)verenigingen sinds de uitbraak van het COVID-19 ondersteund.
   
  Ik wil kort de volgende onderwerpen bespreken in dit bericht:

  De Algemene Ledenvergadering op 29 oktober 2020 - evaluatie
  Het voetbalseizoen 2020-2021
  De huidige stand van zaken
  Onze vrijwilligers
  Activiteiten binnen onze mooie vereniging
  De voetbalvisie
  De sponsorcommissie
  WIJZIJNRKAVV
  Stichting RKAVV Foundation
  De jubileumcommissie
   
  De Algemene Ledenvergadering op 29 oktober 2020 - evaluatie
  Tot het laatste moment hadden wij als bestuur een fysieke algemene ledenvergadering gepland met een limiet van 30 mensen zoals toegestaan was. Helaas was dat uiteindelijk niet mogelijk, inclusief de mogelijkheid om vooraf in de kantine de ALV stukken in te kunnen zien. Dat betekende dat we de ALV virtueel hebben moeten houden, waarbij het niet mogelijk was om de informatie te delen op een gewenst detailniveau. Ik dank de aanwezige leden en geïnteresseerden voor hun betrokkenheid en terechte vragen, opmerkingen en suggesties. Ik dank jullie ook voor de steun die wij kregen voor de agendapunten waarover gestemd werd. Daardoor konden wij Wendy Verhage als penningmeester verwelkomen en Marcel Riemen als bestuurslid voetbalzaken. Het bestuur zal zich in de komende tijd verder voorstellen. Wij als bestuur zijn met jullie vragen, opmerkingen en suggesties aan de slag gegaan. We zullen jullie daar in de toekomst regelmatig verder over informeren. Via dit bericht maken we daar een start mee.
  De volgende ALV zal in het voorjaar van 2021 gepland worden, waarbij wij de informatie op het juiste detailniveau zullen delen en jullie vragen om input te leveren. We zullen dan rekening en verantwoording afleggen inzake seizoen 2019-2020 maar ook het a.s. jublileumseizoen nader invulling geven.
   
  Het voetbalseizoen 2020-2021
  Het huidige seizoen heeft tot nu toe in het teken gestaan om binnen de COVID-19-beperkingen onze leden op voetbalgebied het maximaal mogelijke te bieden. In de praktijk betekende dat er weinig wedstrijden zijn gespeeld, vooral voor onze seniorleden! Dat doet mij pijn en binnen het bestuur zijn wij bezig met activiteiten die we snel kunnen starten wanneer er weer activiteiten voor onze seniorleden mogelijk zijn. We denken daarbij aan trainingen, (onderlinge) toernooien, wedstrijden onder de KNVB vlag, sociale activiteiten binnen RKAVV, etc. Daarbij hebben we jullie hulp nodig om ons te voorzien van ideeën en met ons allen samen te werken om ons als seniorleden weer sportief te krijgen. Je kunt daartoe contact op nemen met een van de bestuursleden zodat we jullie weer aan het voetballen krijgen wanneer dat mogelijk is.
  Voor de juniorleden wordt er gelukkig getraind en worden ook onderlinge toernooien georganiseerd, daar zijn we blij mee!
  Het is echter te merken dat wij geen gebruik kunnen maken van onze gebouwen en meer specifiek onze kantine als ontmoetingsplaats. We hopen daar later in dit seizoen weer wel gebruik van te kunnen maken.
   
  De huidige stand van zaken
  Het is een bijzondere tijd, die in zijn omvang uniek is in deze eeuw. Dat weerhoudt ons als bestuur en vereniging er niet van om op bestaande situaties te anticiperen en oplossingsgericht en toekomstgericht bezig te zijn. Wij focussen op onze leden en hun verenigingsbehoeften en op het in stand houden van onze infrastructuur en onze financiële positie zodat we in stijl het 100 jarig jubileum kunnen vieren en weer verder kunnen groeien als vereniging.
  Wij maken gebruik van de centrale en lokale COVID-19 regelingen en krijgen daar actief (financiële) steun bij van de Raad, Burgemeester en Wethouders van onze gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarnaast maken wij gebruik van de subsidies en programma’s die mogelijk zijn voor onze vereniging in het algemeen en voor COVID-19 gerelateerde subsidies en programma’s.
  Zoals destijds, in een van de ALVs goedgekeurd, hebben we gebruik gemaakt van de voetbalstop om de kantine te verbouwen tot het buurthuis van de toekomst waar jullie optimaal van gebruik kunnen maken wanneer dat weer mogelijk is. Daartoe hebben wij met hulp van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de Stichting Waarborgfonds Sport en de Rabobank een deel van de verbouwing langjarig kunnen financieren. Ook zijn we dankbaar dat jullie ons ook financieel blijven steunen in deze onzekere tijden, waarbij van onze kant we de herstart organisatorisch al grotendeels in de steigers hebben staan.
   
  Onze vrijwilligers
  Ik ben ook nu weer heel trots op onze vrijwilligers, want zonder de vrijwilligers zouden we niet zijn staan waar we nu staan. Zij zijn de mensen die veel zaken doen waar jullie niet direct iets van zien. Als het niet wordt gedaan is het des te meer zichtbaar! Onze vrijwilligers kunnen nog veel extra steun van jullie gebruiken, dus meldt je aan bij Edwin Langeweg – bestuurslid algemene zaken. Je kunt jezelf ook via onze website aanmelden. Met vrijwilligers weer voetbal, met vrijwilligers weer een open kantine, met vrijwilligers een goed infrastructuur, met vrijwilligers dragen wij onze sociaal-maatschappelijke rol uit, met vrijwilligers een goede invulling van het nieuwe bestuursmodel. Kortom wij zijn geen bedrijf, maar een vereniging waarbij als we elkaar helpen we sportief, sociaal en verenigd zijn. Ik wil jullie bijzonder bedanken voor jullie inzet in het afgelopen kalenderjaar. Deze inzet resulteert in de mooie vereniging waar ik met mijn medebestuursleden nu en in de nabije toekomst leiding aan mag geven!
   
  Activiteiten binnen RKAVV
  Jullie zijn getuige van de vele activiteiten die onze vereniging organiseert en realiseert. Ik wil er hier enkele noemen.
  De voetbalactiviteiten binnen de COVID-19 voorschriften. De organisatie was snel op poten dankzij de trainers, vrijwilligers, spelers, ouders en andere betrokkenen waardoor we de afgelopen periode en de komende tijd voetbalactiviteiten kunnen continueren.
  De verbouwing van de kantine met steun van de opgezette commissie, onze onderhoudsploeg, onze vrijwilligers en onze sponsoren. Door hun enorme inzet, planning en realisatie is er binnen de tijd en binnen het budget iets moois neergezet. Wij hopen dat jullie hier allemaal snel gebruik van kunnen maken!
  Het heronderhandelen van onze leverancierscontracten waarbij de verbouwing een visitekaartje is voor onze leveranciers en sponsors.
  Het verder invulling geven aan het nieuwe bestuursmodel.
  De door COVID-19 gefaciliteerde samenwerking tussen de gemeente LV en de gezamenlijk optrekkende voetbalverenigingen.
  De aanleg van de nieuwe LED verlichting, gefaciliteerd door de Stichting Sportpark Kastelenring.
   
  De voetbalvisie
  Vanuit het nieuwe bestuursmodel zijn wij als bestuur bezig met de voetbalvisie voor RKAVV.
  Kernwoorden daarbij zijn verbinding, ambitie, verantwoord beleid, continuïteit, stabiliteit, ontwikkeling, groei, betrokkenheid, zelfredzaamheid, sociaal en maatschappelijk.
   
  De volgende elementen zijn hierbij van belang:
  De wensen en betrokkenheid van de leden van RKAVV;
  De plaats van RKAVV in de maatschappij;
  Het nieuwe bestuursmodel van RKAVV;
  De vrijwilligers van RKAVV;
  De (voetbal)reputatie van RKAVV in de regio;
  Het (potentiële) sponsornetwerk van RKAVV;
  De relatie met de van belang zijnde organisaties, zoals de gemeente (B&W), de KNVB, ADO Den Haag, subsidie verstrekkers, Sport & Welzijn, SEV en andere belanghebbenden.
   
  Bij bovenstaande ambitie hoort een gedegen meerjarenplan dat onder andere kijkt naar de volgende elementen om de ambitie waar te kunnen maken:
  a.         Leden:
  b.         Infrastructuur en organisatie:
  c.         Financiering:
  Wij zullen jullie hier de komende maanden verder over informeren.
   
  De sponsorcommissie
  De sponsorcommissie is achter de schermen druk bezig. Er zijn nieuwe leden gevonden die actief mee doen om reguliere sponsors en/of maatschappelijk sponsors aan RKAVV te (blijven) binden.
   
  WIJZIJNRKAVV
  WIJZIJNRKAVV bestaat sinds afgelopen zomer al weer 5 jaar! We hebben in deze periode waanzinnig mooie dingen bereikt. De laatste WIJZIJNRKAVV-actie was de ouderen-actie waarbij we met het geven van aandacht en maaltijden uiteindelijk meerdere malen rond de 250 ouderen hebben bereikt.
   
  RKAVV Foundation
  Deze maand hebben we de Stichting RKAVV Foundation opgericht. De RKAVV Foundation zal zich focussen op donaties van particulieren en bedrijven en om, in samenwerking met WIJZIJNRKAVV, te komen tot mooie maatschappelijke projecten. In februari 2021, in de aanloop naar Festival Unlimited, zal de Stichting naar buiten treden.
   
  De jubileumcommissie
  Ons jubileumjaar nadert met rasse schreden. De vorming van de jubileumcommissie is in volle gang. Wij komen binnenkort met meer nieuws rond de jubileumcommissie, de geplande activiteiten en festiviteiten. Daarbij vragen wij jullie om je aan te melden voor de activiteiten die wij in het jubileumjaar gaan uitvoeren.
  Wat we nu al wel kunnen meedelen is dat we, als COVID-19 dat mogelijk maakt, een jubileumtoernooi hebben opgezet met als deelnemende verenigingen Quick Den Haag, HBS en Forum Sport. Hierbij zal op alle niveaus in toernooivorm met elkaar worden gevoetbald.
   
  Ik wens jullie namens het bestuur van RKAVV prettige feestdagen, een mooie jaarwisseling en een gezond 2021 toe!
   
  Alex Wijnen
  Voorzitter RKAVV

rfwbs-sliderfwbs-slide