• Van de voorzitter – Seizoen 2020 – 2021 RKAVV reflectie en toekomst - vervolg
   
  Door onze voorzitter: Alex Wijnen

  Beste leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en overige betrokkenen,

  Op 24 december 2020 ben ik begonnen met het informeren van jullie over wat er binnen RKAVV leeft, gebeurt en onze plannen voor de toekomst. In dit stukje kijk ik terug op het derde kwartaal van dit voetbalseizoen.

  Het COVID-19 virus is nog steeds onder ons en we moeten voorzichtig blijven en geduld hebben ondanks dat de weerstand in de samenleving toeneemt en de vaccinatie volgens de Nederlandse bevolking niet snel genoeg gaat. Ik wil jullie in deze context allemaal vragen om rekening te houden met alle leeftijdscategorieën van de Nederlandse bevolking. Voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking zal de fysieke impact van een COVID-19 besmetting niet levensbedreigend zijn. Echter wanneer je in je naaste omgeving slachtoffers ziet van COVID-19 en de blijvende gevolgen daarvan ervaart, dan is er snel het begrip voor de RIVM maatregelen en moeten we voorzichtig blijven en geduld hebben. Ik vraag jullie dan ook om bij RKAVV en daarbuiten je aan de regels te blijven houden. Ik vertrouw er op dat in het seizoen 2021-2022, wanneer we ons 100 jarig bestaan gaan vieren, er veel meer mogelijk zal zijn. Ik zie daarbij de competities weer beginnen en de kantine weer opengaan waardoor de normale en gewenste sociale interactie weer mogelijk is.

  Ik wil in dit bericht kort de volgende onderwerpen belichten:
  - De huidige stand van zaken
  - De interactie met de raad en de burgemeester en wethouders van gemeente Leidschendam-Voorburg
  - De Algemene Ledenvergadering in mei
  - De sponsorcommissie
  - De jubileumcommissie
  - Onze vrijwilligers – kom erbij en bouw aan RKAVV!

  De huidige stand van zaken
  Wanneer menselijke interactie op het terrein en in de kantine van RKAVV bijna niet meer mogelijk is dan kunnen mensen niet altijd zien dat, ondanks COVID-19, RKAVV bruisend is en er binnen de beperkingen veel wordt georganiseerd en gerealiseerd. Daar zijn onze vrijwilligers cruciaal bij geweest en zij vragen de lezers om zich ook als vrijwilliger aan te melden. In alle zaken die we in dit stuk beschrijven zijn onze vrijwilligers essentieel om zaken te realiseren. Kom erbij!

  a.     Algemene zaken – Edwin Langeweg:


  In dit kwartaal hebben we een nieuw meerjarig kledingcontract afgesloten. Daarnaast zien jullie dat we tevens met een nieuw jubileumlogo bezig zijn. We vragen daarbij jullie input.

  Communicatie vinden wij belangrijk en dus zijn we bezig met ons communicatienetwerk en onze social media platforms. Wanneer jullie hier kennis en ervaring in hebben vragen wij jullie als vrijwilliger aan te melden.
  Er is ook een nieuwe sponsorcommissie waarbij betrokken RKAVVers zich inzetten op het behouden van sponsors en het verwelkomen van sponsors. Daar zullen we in de komende tijd waar mogelijk activiteiten voor organiseren. Bedrijven en personen kunnen bijdragen aan de activiteiten van RKAVV door de drie sponsorlabels RKAVV, WIJZIJNRKAVV en Stichting RKAVV Foundation. Kijk op onze website(s) voor meer informatie.
  Op zondag 13 maart heeft het Festival Unlimited plaatsgevonden. Een week lang heeft TVWest hiervan een samenvatting uitgezonden. Onze voetbalvereniging heeft zich met WIJZIJNRKAVV, medeorganisator van dit Festival, wederom op een ambitieuze en maatschappelijk betrokken wijze, op de kaart gezet. Daar mogen we met z’n allen heel trots op zijn! Het RKAVV-bestuur heeft de Stichting RKAVV Foundation opgericht om zo nog meer vorm te kunnen geven aan de sociaal-maatschappelijke functie waarmee RKAVV zich onderscheidt. In het laatste kwartaal van dit voetbalseizoen komt de website in de lucht waarin nader wordt uitgelegd wat de RKAVV Foundation inhoudt.
   
  b.    Facilitaire zaken – Henk Damen:

  Er is met veel enthousiasme gewerkt aan de verbouwing van onze kantine zodat die voorbereid is om bij opening jullie op een optimale manier van een drankje, een hapje en een gezellige en veilige omgeving te voorzien. De kantine-renovatie-commissie is nu bezig met de inrichting van de kantine zelf, inclusief meubilair, audio en video. De verwachting is dat dit komende zomer is afgerond. Hierdoor hebben we bij de opening van het jubileumseizoen een toekomstbestendige kantine waar onze vrijwilligers graag in willen functioneren en jullie van harte welkom in zijn. De kantine en onze kleedkamers mogen nu niet gebruikt worden en we vragen onze leden zich ook daaraan te houden om het risico van COVID-19 besmettingen te beperken.
  Het sleutelbeleid is aangepakt door met tags te gaan werken die functie-gebonden zijn.
  Via Stichting Sportpark Kastelenring is er in dit afgelopen kwartaal op de velden ledverlichting geïnstalleerd en zijn er op de velden 3 en 6 dug-outs neergezet.
   
  c.     Financiële zaken – Wendy Verhage:

  Wij maken gebruik van de COVID-19 tegemoetkomingen waar RKAVV voor in aanmerking komt. Daarnaast hebben we een vrijwilligersteam van financieel specialisten die tevens gebruik maakt de subsidies waar RKAVV voor in aanmerking kan komen.
  Gebruik makend van het goed werk van onze voorgangers zijn we nu een automatiseringsslag aan het maken door de afzonderlijke administraties te harmoniseren, te integreren en in de cloud te hebben. Daarbij worden de noodzakelijke waarborgen ten aanzien van data en privacy geborgd.
  We hebben met zijn allen binnen de RIVM voorschriften zoveel mogelijk voetbalactiviteiten buiten kunnen doen. Helaas is voor onze senioren dit seizoen niet geworden wat we er van hadden gehoopt, want zij zijn tot nu toe zéér beperkt geweest in het kunnen voetballen/trainen op ons complex. Het bestuur beraadt zich op een passende tegemoetkoming voor jullie als doelgroep. Voorwaarde voor de passende tegemoetkoming is wel dat er geen betalingsachterstand mag zijn.
   
  d.    Bestuurssecretariaat – Ehab Shabaan:

  We houden ons bezig met het regelen van verklaringen omtrent het gedrag (VOG) voor alle relevante vrijwilligers en medewerkers. De privacy wetgeving (AVG) heeft ook een impact op RKAVV. Het bestuurssecretariaat ziet er op toe dat we deze op de juiste manier toepassen.
  We gaan een commissie van  “lief en leed” oprichten die zich richt op het geven van aandacht aan vrolijke gebeurtenissen en minder vrolijke gebeurtenissen. Hierbij streven we naar een betere betrokkenheid van RKAVV met haar leden en oud-leden.
  Wij vragen ook aan jullie allen om informatie omtrent de historie van RKAVV te delen (historie@rkavv.nl) zodat we het archief verder kunnen opbouwen, inclusief wat er destijds tijdens de brand verloren is gegaan.
  We zijn tevens bezig om Sportlink op te frissen en alle data daarin te actualiseren. Wij vragen jullie dan ook om jullie emailadres, naam, adres, woonplaats en telefoon actueel te houden en bij een verandering daarin dit door te geven aan de ledenadministratie@rkavv.nl. (Je kunt het zelf ook wijzigen in de voetbal.nl app.)
   
  e.     Voetbalzaken – Marcel Riemen

  Op het RKAVV terrein worden, binnen de grenzen van de huidige COVID-19 beperkingen, veel activiteiten ontplooid. Dit wordt door de leden die daaraan kunnen deel nemen zeer gewaardeerd. Dat dit gewaardeerd wordt zien we terug in het behoud van leden en nieuwe aanmeldingen.
  De wekelijkse onderlinge wedstrijden waarbij we tevens meisjes teams tegen jongens teams laten voetballen, zijn een succes. Ook aan het peutervoetbal buiten (i.p.v. in de zaal) wordt enthousiast deelgenomen.
  Er is weer een succesvolle voorjaarsclinic op dinsdag 23 februari gehouden. Daarbij hebben vele RKAVV-train(st)ers, selectiespelers en -speelsters en overige vrijwilligers zich van hun beste kant laten zien! Dit was de 2e clinic-editie na de succesvolle winterclinic van afgelopen december. Gezien het grote succes overwegen we nu ook een mei-clinic! 
  Nieuwe vrijwilligster Jacqueline de Zoete gaat de hoge ledenaanwas (dit seizoen al bijna 125 nieuwe leden Onder 9 jaar! #lekkerbezigrenske) in goede banen leiden. Bel of email haar en wellicht dat u samen met haar de ledenwerving verder vorm kunt geven (ledenwerving@rkavv.nl).
  Ook in Corona-tijd is het belangrijk contact te houden met de achterban die minder op de club aanwezig is. Het bestuur overlegt op regelmatige basis met vertegenwoordigers van de ‘overige senioren’ en organiseert activiteiten voor deze doelgroep zodra dat, vanwege de COVID-19 verruimingen, mogelijk is. Al onze leden hebben onze volledige aandacht en waar mogelijk organiseren we activiteiten waar zij aan deel kunnen nemen.
  De RKAVV voetbalvisie wordt verder uitgewerkt en zal tijdens de ALV verder worden toegelicht.
   
  De interactie met de raad en de burgemeester en wethouders van gemeente Leidschendam-Voorburg
  De Raad, Burgemeester en Wethouders van de mooie gemeente Leidschendam-Voorburg hebben de samenwerkende (voetbal)verenigingen sinds de uitbraak van het COVID-19 ondersteund. Dit betreft zowel seizoen 2019-2020 als de eerste helft van het seizoen 2020-2021. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in mei zullen we hier verder op in kunnen gaan.
  Met wethouder Nadine Stemerdink is een goede samenwerking. Zij wordt in mei burgemeester van Voorschoten. Haar opvolger zullen we van harte welkom heten.
   
  De Algemene Ledenvergadering in mei
  De volgende Algemene Ledenvergadering is gepland in mei. De vergadering zal vooralsnog virtueel zijn. We zullen vooraf per bestuurskolom informatie verstrekken zodat onze leden voorbereid aan de vergadering kunnen deelnemen. Binnen het nieuwe bestuursmodel hebben wij als bestuur per bestuurskolom een top 5 van focuspunten. Tijdens de ALV zullen we ook hier op ingaan. De exacte datum wordt minimaal twee weken van te voren bekend gemaakt.
   
  De sponsorcommissie
  Er zijn drie grote inkomstenstromen binnen RKAVV. Dat zijn de contributie en donaties, de sponsor- inkomsten en de kantine-inkomsten. De sponsorcommissie onder leiding van Edwin Langeweg richt zich op ondernemers, bedrijven, organisaties en particulieren die RKAVV en de sociaal-maatschappelijke projecten en activiteiten een warm hart toedragen. Binnen de sponsorcommissie hebben we een onderverdeling gemaakt tussen reguliere sponsors, WIJZIJNRKAVV-partners en sinds dit voorjaar de Stichting RKAVV Foundation. Ondernemers en bedrijven die maatschappelijk verantwoord (willen) opereren, kunnen de sociaal maatschappelijke activiteiten actief ondersteunen via WIJZIJNRKAVV en/of via de Stichting RKAVV Foundation. De juridisch onafhankelijke Stichting RKAVV Foundation nodigt ondernemers en bedrijven uit om meerjarig sociaal maatschappelijke activiteiten te ondersteunen waarbij zij, indien gewenst, hun eigen thema kunnen kiezen binnen het activiteiten palet van de Foundation. Ook particulieren die willen bijdragen middels donaties, giften, legaten en erfenissen aan de doelstellingen van de Stichting RKAVV Foundation worden uitgenodigd contact op te nemen. De organisatie WIJZIJNRKAVV breidt haar (bestaande) activiteiten uit en kan gebruik maken van de fondsenwerving door de Stichting RKAVV Foundation. De voorzitter van WIJZIJNRKAVV (www.wijzijnrkavv.nl ) is Marcel Gräffner (wijzijnrkavv@rkavv.nl). De voorzitter van de Stichting RKAVV Foundation is Jelle Abma (voorzitter@rkavvfoundation.nl). Jullie worden van harte gevraagd met hen contact op te nemen.
   
  De jubileumcommissie
  Ons jubileumjaar nadert met rasse schreden. Marcel Gräffner heeft op verzoek van het RKAVV-bestuur de positie van voorzitter van de jubileumcommissie aanvaard. Wij komen binnenkort met meer concreet nieuws rond de jubileumcommissie, de geplande activiteiten en festiviteiten in het jubileumseizoen. Daarbij vraagt Marcel om je alvast aan te melden voor de individuele activiteiten die de jubileumcommissie wil gaan organiseren en waar je je als vrijwilliger voor kunt inzetten. Wanneer COVID-19 dat mogelijk maakt hebben we als start van het jubileumseizoen in augustus een jubileumtoernooi opgezet met als deelnemende verenigingen VUC, HBS en Forum Sport. Later dit jubileumseizoen zal op alle niveaus in toernooivorm met elkaar worden gevoetbald.
   
  Onze vrijwilligers – kom erbij en bouw aan RKAVV!
  Ik ben nu en het afgelopen kwartaal weer heel trots op onze vrijwilligers, want zonder hen zouden we niet staan waar we nu staan. Zij zijn de mensen die veel zaken doen waar jullie niet direct iets van zien. Als het niet wordt gedaan is het des te meer zichtbaar! Zie ook de oproep per bestuurskolom hierboven!
  Het bestuur heeft de vrijwilligersfuncties onder de loep genomen met als resultaat een overzicht van alle vrijwilligersvacatures. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt! Kijk op de website bij Aanmelden als vrijwilliger voor het actuele overzicht.
   
  Alex Wijnen
  Voorzitter RKAVV
  Telefoon: 06-46626950
  Email: voorzitter@rkavv.nl

rfwbs-sliderfwbs-slide